Traffic Management

TriOpSys levert binnen het verkeers- en mobiliteitsdomein (Traffic Management) oplossingen en diensten te land, ter zee en in de lucht. Onze activiteiten in dit domein sluiten naadloos aan bij de drie core activiteiten van TriOpSys, die ook de ‘Tri’ in onze naam vormen: advies, bouw en beheer. Het adviseren over hoe gewenste doelstellingen te bereiken (beleidsdoelstellingen vertalen naar een IT-doel architectuur en naar concrete technische oplossingen), het ontwikkelen van verkeersmanagementapplicaties, en ten derde het beheren en hosten van platformen en systemen die 24/7 up en running moeten zijn. Binnen het verkeersdomein is TriOpSys actief in:

 • Wegverkeersystemen;
 • Scheepvaartmanagement en vaarwegmanagement;
 • Luchtverkeersleiding;
 • Spoorwegbeheer.

De kracht van TriOpSys binnen Traffic Management zit vooral in de systeemintegratie; het koppelen van hard- en software tot een totale business toepassing, dataprocessing en algoritmiek. Ook vinden binnen het segment de nodige activiteiten plaats rondom verkeers-kunstwerken en – objecten zoals tunnels, sluizen en bruggen, en verkeerscentrales en meldkamer toepassingen. 

Locomotieven / Treincombinaties

Binnenvaartschepen

Auto's

Rolf Appel

Rolf Appel

Business Unit Manager Traffic Management

Hergen Schuringa

Hergen Schuringa

Accountmanager Traffic Management

Wegverkeer

Binnen het verkeersmanagement op de weg is TriOpSys actief betrokken bij Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) en de daarbij aansluitende jongste trends zoals:

 • Talking Traffic;
 • Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s);
 • Intelligente Wegkantstations (iWKS);
 • Crowd Managementsystemen.

TriOpSys is nadrukkelijk betrokken bij ontwikkelingen voor het inwinnen en distribueren van verkeersgegevens en het ondersteunen van verkeersleiders in de verkeerscentrales. Ook zijn wij actief in de techniek voor communicatie tussen voertuig en infrastructuur en verwerking van grote hoeveelheden data (bv. Floating Car Data) voor verkeersmanagement toepassingen. Het ondersteunen van klanten bij het creëren van een totaaloplossing door integratie met bestaande componenten zònder product of vendor lock-in is één van onze specialiteiten.

Ook verzorgt TriOpSys oplossingen waarbij Crowd Management plaatsvindt op basis van camerabeelden en andere sensoriek.

TriOpSys heeft een voorname rol gespeeld bij de ontwikkeling van NCIS, het Centraal Informatie Systeem van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Hierbij wordt ingewonnen verkeersdata van inductielussen, ANPR-camera’s en bluetoothmetingen en floating car data samengevoegd en in de vorm van bruikbare verkeersinformatie (actuele verkeersgegevens als file-informatie en statusgegevens als wegwerkzaamheden, wegafkruisingen en, brugopeningen) gedistribueerd naar de verschillende afnemers. Hierbij komt de specifieke expertise van TriOpSys op het gebied van data-fusie, ESB-communicatie en DATEX II bij elkaar. 

Scheepvaart en vaarwegen

Binnen het zogeheten natte segment is TriOpSys een belangrijke partner van Rijkswaterstaat. De doelen van scheepvaartmanagement en vaarwegmanagement worden gerealiseerd door een omvangrijk speelveld van applicaties en systemen, en raken aan brede doelstellingen als terugdringen CO2 en duurzame mobiliteit. TriOpSys is hierin een belangrijke architectuur- en applicatiepartner voor haar opdrachtgevers zoals RWS, provincies en havenbedrijven. Ook hier komen de TriOpSys kernkwaliteiten, zoals systeemintegratie, dataprocessing en algoritmiek nadrukkelijk aan bod. Met het tot standaard benoemde bouwblok ODS (dat de data ontsluit van alle bruggen, sluizen, radarposten en tunnels) heeft TriOpSys een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de gewenste standaardisering van objecten en ook in de ambities van Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (CBB) is TriOpSys een belangrijke ontwikkelpartner.

Ook op het gebied van 24/7 servicemanagement, applicatiebeheer en platformmanagement is TriOpSys zeer actief.

Luchtvaart

Air Traffic Control

Een werkterrein waar de specialismen van TriOpSys prachtig samenkomen is Air Traffic Control: hoge veiligheidseisen, 24×7 continu operationeel blijven, een zeer hoge kwaliteit van de software. Luchtverkeersleiders hebben een zeer verantwoordelijk taak om te zorgen dat verkeerstromen in het Nederlandse luchtruim veilig begeleid worden. In hun dynamische rol moeten luchtverkeersleiders continu de juiste beslissingen maken en anticiperen op veranderingen in variabele factoren zoals weer en landing capaciteit op Schiphol. De professionals van TriOpSys werken nauw samen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de doorontwikkeling en instandhouding van verschillende mission-critical systemen die door middel van real-time data het benodigde inzicht geeft aan de luchtverkeersleiding.

Work Load Model

Een mooi voorbeeld is het Work Load Model (WLM) systeem dat TriOpSys heeft gebouwd voor LVNL. Het WLM maakt een nauwkeurige berekening van de werklast van luchtverkeersleiders waarmee de planning geoptimaliseerd wordt, en de werklast van luchtverkeersleiders binnen de normen blijft.

Naast Het WLM is TriOpSys betrokken bij diverse andere projecten binnen LVNL. Onze professionals werken aan zowel de instandhouding van het huidige hoofdverkeersleidingsysteem als aan het ontwikkeltraject van een nieuw verkeersleidingsysteem, dat in de nabije toekomst in gebruik genomen zal worden.

Simulators voor ATC

Training van aspirant luchtverkeersleiders is een belangrijk onderdeel binnen LVNL en TriOpSys heeft gewerkt aan de softwareontwikkeling van meerdere simulators. In de dynamische omgeving waarin LVNL zich bevindt, is het belangrijk om de wensen en belangen van stakeholders inzichtelijk te krijgen. TriOpSys heeft een sterk team van analisten dat LVNL regelmatig ondersteunt op het gebied van requirements specificatie.

Betrouwbare Partner

TriOpSys is daarom sinds vele jaren een betrouwbare partner voor LVNL. Wij bieden een breed scala van ervaring aan, zoals bijvoorbeeld analyse, IT-architectuur ontwerp, softwareontwikkeling, systeem en module testing, ontwerp van IT-infrastructuur en cyber security health-scan. Door onze sterke combinatie van zowel IT-expertise als domein kennis, kunnen wij LVNL ontzorgen en samen luchtvaart beter maken.

 

  Spoorwegen

  Binnen het spoorse segment is TriOpSys actief op de thema’s meldkamers, video en camera management, alsmede op 24/7 servicemanagement, systeembeheer en applicatiebeheer. Ons specialisme van systeemintegratie en dataprocessing heeft onder meer geleid tot de realisatie van de Data Logging Module voor de ontsluiting van en analyse van de data van de nieuwe generatie overwegen. Met haar speerpunten vanuit de Public Safety & Security (PS&S) en haar kennis van meldkamersystemen en missie kritisch systeemmanagement is TriOpSys een waardevolle partner voor NS en ProRail inzake hun eigen 24/7 verantwoordelijkheid.